زن،

احســاسـَـش را بـا مـُــوهـایـَش نشــان میـدَهـَد

عــاشق کـه ِ بـاشـَد مـُــوهـایـَش را رهــا میـکـُنـَد

غـَمــگیـن کـه ِ بـاشـَد بـا کـِش دارش میـزَنـَد

بـاحــُوصلــه ِ کـه ِ بـاشـَد مـیبــافـَـد وَ مــی آرایـَد

عـَصبـــانــی کـه ِ بـاشـَد جـَمعـَش میـکـُنـَد

وَ

دلـَش کـه ِ بـشکـنـَد

اولیـن چیـزی کـه ِ اضــافـیست


مـُوهـایـَش هـَستـَنـد !!!
نویسنده شعر : بروس لنسکی

منبع متن و عکس : گمشده در رویا


من همین هستم! یک زن ...